Pod hribom 55
1000 Ljubljana
+386 (59) 097 700

Kanalizacija in infrastruktura

Investitor Občina Laško
Lokacija Laško, Pod gradom, Slovenija
Obseg del kanalizacija in infrastruktura
Termin 2015

Opis projekta

Kanalizacija

Sanitarna kanalizacija je z dvema ločenima priključkoma priključena na obstoječ levo obrežni kanalizacijski kolektor in posredno na CČN Modrič, tako, da so se nanjo priključile hišne odpadne vode obravnavanega območja Pod Gradom v Laškem, direktno, z opustitvijo greznic.

Sistem kanalizacije je v celoti izveden iz PL cevi nazivnega premera DN200mm obodne togosti SN8 ter PE revizijskih jaškov DN800 z LTŽ ali plastičnimi pokrovi. Kanali so v celoti gravitacijski s padcem nivelete od 1% do 58%.

 

Infrastrukturna ureditev Pod Gradom na odseku Leljak, Brulc – podporni zid

V skladu z občinskim planom urejanja cest in posodobitve infrastrukturnega omrežja v Občini Laško je obnovljena lokalna cesta v naselju Pod Gradom, na odseku Leljak – Brulc v dolžini cca. 177 m. Cesta se nahaja severno od centra Laškega ob vznožju pobočja hriba Hum. Cesta je v pretežnem delu izvedena v useku v pobočje in se blago vzpenja proti severu. Povprečni naklon pobočja je od 30 do 50 stopinj in vpada proti zahodu. Območje pod in nad cesto je pozidano. Naselje je komunalno urejeno.

Obravnavani odsek ceste je bil v celoti dotrajan, spodnji rob ceste pa nestabilen.

V sklopu ureditve ceste je izvedena tudi izgradnja podpornega zidu, urejeno je obstoječe NN omrežje z javno razsvetljavo in izvedena je prestavitev plinovoda.

Težnostna kamnita zložba

Zaradi ureditve in razširitve cestišča je izvedena gradnja težnostne kamnite zložbe (kamen v betonu). Težnostna kamnita zložba je izvedena iz skal premera 40-80 cm (zmrzlinsko odporne) in betona C20/25 v razmerju 70:30. Dolžina kamnite zložbe je 70 m. Svetla višina zidu je od 1,44 m do 5,76 m, na vrhu zidu pa je AB krona. V zidu so izvedene barbakane za odvajanje zalednih voda.

Za zidom je izvedena drenaža z odvodom v meteorno kanalizacijo.

AB zid

Zaradi ureditve in razširitve cestišča je izvedena gradnja AB zidu pod cesto. AB podporni zid se prilagaja gabaritom ceste. Dolžina zidu zgoraj je 44 m spodaj pa 15,70 m, debeline 0,3 m in maksimalne višine 2,15 m. Na kroni zidu pa je po celotni dolžini zidu vgrajena jeklena varnostna ograja s pridržno ograjo za pešce in stebri javne razsvetljave.

NN EE omrežje

Na območju gradnje je ustrezno preurejen obstoječ nizkonapetostni električni zemeljski kabel in nadzemno nizko napetostno omrežje.

Prestavitev plinovoda

Na cesti Pod gradom v Laškem smo izvedli prestavitev nizkotlačnega plinovoda iz območja gradnje težnostnega zidu.